ΦONIKA, KYPIOΛEKTIKA, TA ΣXEΔIA ΣOYΦΛIA Tα χέρια του κέρδους πάνω από την πόλη